ขายฝากที่ดิน, บ้าน คืออะไร?

ขายฝากที่ดิน บ้าน คืออะไร?

ขายฝากที่ดิน คืออะไร?

สำหรับผู้ที่ต้องการมองหาแหล่งเงินทุน และมีทรัพย์สินประเภทที่ดิน, บ้าน ถือกรรมสิทธิอยู่แล้วนั้น สามารถนำโฉนดที่ดิน ใช้ทำนิติกรรมสัญญาการขายฝากอสังหาฯ ได้
ซึ่งวงเงินที่จะได้รับจากการขายฝากนั้น ขึ้นอยู่กับราคาประเมินของทรัพย์ และการตกลงระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก

ขายฝากที่ดิน คือ การทำนิติกรรมซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินจะตกเป็นของผู้รับซื้อฝากทันที แต่ผู้ขายฝากมีสิทธิไถ่ถอนทรัพย์สินนั้นคืนได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โดยทั่วไประยะเวลาไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี โดยในส่วนของผู้ที่รับซื้อฝากนั้น มีสิทธิที่จะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจากการขายฝากสูงสุด 15% ต่อปี และได้รับเงินจากการขายฝากคืนทันทีหากมีการไถ่ถอนเกิดขึ้น

ขายฝาก อะไรได้บ้าง?

  • ขายฝากที่ดิน
  • ขายฝากบ้าน 
 

ข้อดีของการขายฝาก

    1. ผู้ขายฝาก มีโอกาสที่จะได้รับวงเงินจากเงินขายฝากที่สูงกว่าหรือตามที่ตกลงกัน ระหว่างผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก และยังสามารถไถ่ถอนคืนทรัพย์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา
    2. ผู้รับซื้อฝาก  กรรมสิทธิ์เป็นของผู้รับซื้อฝากทันที กรณีที่ผู้ขายฝากไม่ชำระหรือไถ่ถอนตามสัญญาขายฝาก ผู้รับซื้อฝาก จะได้รับทรัพย์สินมาโดยตรง ไม่ต้องฟ้องร้องเมื่อมีการผิดนัดชำระหนี้

ค่าใช้จ่ายในการขายฝาก มีอะไรบ้าง

กรณีการขายฝากที่ดิน, บ้าน นั้น ตามกฏหมยคุ้มครองทั้งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก ต้องมีการทำสัญญาต่อหน้าเจ้าพนักงานที่ดินที่สำนักงานที่ดินเท่านั้น จึงจะถือว่าเป็นการขายฝากที่สมบูรณ์และถูกต้องตามกฏหมาย  และมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องชำระในการขายฝาก ซึ่งผู้ขายฝากและผู้รับซื้อฝาก จะต้องมีการตกลงกันว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ซึ่งมีดังนี้

  • ค่าธรรมเนียมการโอน ร้อยละ 2
  • ค่าอากร ร้อยละ 2.5
  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 3.3