ดอกเบี้ยลด หนี้หมดไว แค่รู้จัก รีไฟแนนซ์บ้าน !!

รีไฟแนนซ์บ้าน Refinance Home Loan

รีไฟแนนซ์บ้าน คือ การเปลี่ยนหนี้สินเชื่อธนาคารที่กู้อยู่ปัจจุบัน ไปยังธนาคารใหม่ หรือเรียกอีกอย่างคือ การเปลี่ยนเจ้าหนี้ โดยปัจจัยที่สำคัญในการพิจารณานั้น ธนาคารใหม่ควรจะให้อัตราดอกเบี้ยบ้านที่ต่ำกว่าธนาคารเดิม ผู้กู้จะต้องพิจารณาค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรีไฟแนนซ์ด้วย เช่น ค่าจดจำนอง, ค่าประกันอัคคีภัย, ค่าประเมินหลักทรัพย์ เป็นต้น ซึ่งบางธนาคารที่รับรีไฟแนนซ์อาจจะมีเงื่อนไขฟรีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ด้วย 

การรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยบ้าน จะต้องทำการยื่นเอกสารใหม่ หรือยื่นกู้ใหม่นั่นเอง ดังนั้น ผู้กู้จะต้องพิจารณาเรื่องเอกสารรายได้ ,ยอดเงินรายได้ ณ ปัจจุบันด้วย ซึ่งถ้าปัจจุบัน มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น อาจจะทำให้การยื่นของรีไฟแนนซ์นั้นผ่านได้โดยง่าย แต่กลับกันถ้ารายได้ลดลง หรือตอนกู้ครั้งแรกทำงานประจำ แต่ปัจจุบันลาออกมาทำอาชีพอิสระ เอกสารและรายได้ไม่เข้าเกณฑ์ของธนาคาร อาจะทำให้การพิจารณายื่นกู้ใหม่นั้นผ่านได้ยากขึ้นด้วย การรีไฟแนนซ์โดยปกติควรจะทำทุก ๆ 3 ปี เพราะธนาคารส่วนใหญ่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษในช่วง 3 ปีแรก หลังจากนั้นอัตราดอกเบี้ยจะเป็นดอกเบี้ยแบบลอยตัว  แต่ก็ควรศึกษาเงื่อนไขและรายละเอียดข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร อย่างรอบคอบด้วย

ขั้นตอนการทำรีไฟแนนซ์บ้าน มีดังนี้

 1. ติดต่อธนาคารเดิม เพื่อขอทราบรายละเอียดยอดหนี้ หรือ รวบรวมใบเสร็จที่ผ่อนชำระหนี้กับธนาคารเดิม
 2. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการขอยื่นกู้ เช่น สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารแสดงรายได้, เอกสารบัญชีธนาคาร และอื่นๆ
 3. พิจารณาอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านของธนาคารใหม่ ควรเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยปัจจุบัน และพิจารณาเทียบอัตราดอกเบี้ยของหลาย ๆ ธนาคาร
 4. นำเอกสารที่เตรียมไว้ ไปคุยกับธนาคารใหม่ เพื่อทำเรื่องยื่นขอรีไฟแนนซ์
 5. เมื่อธนาคารใหม่พิจารณาและผ่านการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว ธนาคารจะส่งเจ้าหน้าที่ไปประเมินทรัพย์สิน
 6. หลังจากประเมินทรัพย์แล้ว ธนาคารใหม่จะแจ้งยอดเงินที่อนุมัติ  ให้นัดธนาคารเดิมและธนาคารใหม่ ไปทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน และจ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน

 1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใหม่ถูกกว่า อัตราดอกเบี้ยเดิม
 2. ดอกเบี้ยลด เงินต้นลด ผ่อนหนี้หมดได้เร็วกว่าเดิม
 3. สามารถกำหนดแผนการผ่อนชำระได้ ปรับยอดผ่อนชำระหนี้น้อยลง เพิ่มสภาพคล่อง เพราะยอดหนี้ลดลง แต่ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารใหม่พิจารณาด้วย
 4. บางกรณีอาจทำรีไฟแนนซ์ และขอยอดเงินกู้เพิ่มได้ ทำให้มีเงินเหลือ เพื่อนำไปจ่ายหนี้ส่วนอื่น

ข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้าน

 1. การรีไฟแนนซ์ทำให้เพิ่มระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น
 2. เสียค่าใช้จ่ายการรีไฟแนนซ์ใหม่ เช่น ค่าจดจำนอง, ค่าประกันอัคคีภัย, ค่าประเมินหลักทรัพย์ เป็นต้น
 3. ต้องจัดเตรียมเอกสารที่ใช้พิจารณายื่นกู้ใหม่ หากผู้กู้เปลี่ยนอาชีพ เปลี่ยนงาน หรืออาชีพอิสระ มีความยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร
 4. เสียเวลาในการดำเนินการรีไฟแนนซ์ ตั้งแต่การเตรียมเอกสารยื่นกู้ใหม่ การประเมินทรัพย์ จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

สุดท้ายนี้ การรีไฟแนนซ์เป็นเทคนิคที่ลูกหนี้สินเชื่อบ้านทั้งหลาย ควรพิจารณาและดำเนินการ เพื่อให้สามารถจัดการหนี้ให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น แต่ก็ยังมีวิธีอื่นให้พิจารณา “การขอลดอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารเดิม (Retention)”  ซึ่งมีวิธีการที่ง่ายกว่าการทำ Refinance แต่อัตราดอกเบี้ยอาจจะลดลงน้อยกว่า ดังนั้นจะขออธิบายในบทความต่อไปครับ