เช็คเครดิตบูโร แสนง่าย สบาย ด้วยตนเอง

เช็คเครดิตบูโร

ตรวจเครดิตบูโร ด้วยตนเอง ผ่านออนไลน์ได้ ไม่ต้องยื่นคำขอตรวจ ไม่ต้องเดินทาง ผ่าน Mobile Application ธนาคารได้แก่

1. ธนาคารกรุงไทย Krungthai Next

  • ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล ภายใน 1 วัน* (*ท่านจะได้รับรายงานภายใน 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่เครดิตบูโรกำหนด)
  • รับรายงานแบบ ไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

2. ธนาคารธนชาติ Thanachart Connect

  • ส่งรายงานทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

3. ธนาคารทีเอ็มบี TMB Touch

  • ตรวจข้อมูลเครดิตรับรายงาน e-Credit Report ทางอีเมล์ ภายใน 3 วันทำการ
  • รับรายงานแบบไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายใน 7 วันทำการ

4. ธนาคารเกียรตินาคิน  KKP e-banking

  • ตรวจเครดิตสกอริ่งได้ทันที Credit Score
  • ตรวจข้อมูลเครดิตและเครดิตสกอริ่ง รับรายงาน (e-Credit Report) ทางอีเมล์ได้ทันที

หมายเหตุ  กรณีชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และที่อยู่ของท่านมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาปรับแก้ไขในระบบของธนาคารให้ถูกต้องการใช้บริการครับ

ที่มา :  https://www.ncb.co.th/ncb-infographic/chek-khredit-bu-ro-phan-online