สินเชื่อบ้าน Home Loan อัตราดอกเบี้ยธนาคาร

สินเชื่อบ้าน Home Loan

สินเชื่อบ้าน Home Loan

สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย หมายถึง เงินกู้ที่สถาบันการเงินปล่อยกู้เพื่อการซื้อหรือสร้างที่อยู่อาศัย โดยธนาคารหรือสถาบันการเงิน จะกำหนดวงเงินกู้โดยประเมินวงเงินจากราคาทรัพย์สิน และรายได้ของผู้กู้ ธนาคารกำหนดระยะเวลาให้กู้ระยะยาว ตั้งแต่ 10-40 ปี โดยให้ผู้กู้ผ่อนชำระเป็นงวดๆ ในแต่ละเดือน เป็นเงินต้นรวมกับดอกเบี้ย ซึ่งการกู้ซื้อบ้านนั้น จะมีการทำนิติกรรม “จำนอง” ที่สำนักงานที่ดิน 

วิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารมี 2 วิธี ได้แก่

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่กำหนดตัวเลขแน่นอน ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเบี้ยในช่วง 3 ปีแรกของการผ่อนชำระ เช่น อัตราดอกเบี้ย 2.85% 3 ปีแรก เป็นต้น
 • อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Floating Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่มีการเปลี่ยนแปลง ปรับขึ้นลงตามสถานการณ์ของตลาดการเงิน ไม่สามารถกำหนดได้ โดยทั่วไปดอกเบี้ยเพื่อที่อยู่อาศัยจะใช้อัตราดอกเบี้ย MRR และ MLR เป็นหลัก
  • MRR (Minimum Retail Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายย่อยชั้นดี สำหรับเงินกู้ทุกประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน
  • MLR (Minimum Loan Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี สำหรับประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา

* อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อ อ้างอิงจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย

สินเชื่อบ้าน ธอส

สินเชื่อบ้าน ธอส

 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี อายุผู้กู้รวมไม่เกิน 70 ปี
 • วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ธนาคารออมสิน

 • อายุขั้นต่ำ 20 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้แน่นอน รวมระยะเวลากู้อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี อายุผู้กู้รวมไม่เกิน 70 ปี สำหรับเจ้าของกิจการที่พิสูจน์รายได้ที่แน่นอน
 • อัตราดอกเบี้ยติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร

สินเชื่อบ้าน กรุงไทย

สินเชื่อบ้าน กรุงไทย  

” กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน “

 • ดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.75% ต่อปี
 • ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100%

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี UOB

สินเชื่อบ้าน ยูโอบี

อนุมัติ ง่ายดี #ช้อบชอบ

 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000
 • อายุการทำงานอย่างน้อย 2 ปี หรือ 3 ปี สำหรับอาชีพอิสระ/ธุรกิจส่วนตัว
 • อายุขั้นต่ำ 21 ปี รวมระยะเวลากู้อายุไม่เกิน 75 ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาประเมิน

สินเชื่อบ้าน กรุงศรี

สินเชื่อบ้าน กรุงศรี

 • อายุผู้กู้ 20-65 ปี
 • พนักงานประจำ และประกอบธุรกิจส่วนตัว ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน
 • อนุมัติเร็ว ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี

สุดท้ายนี้ ถ้าผู้กู้มีการเตรียมตัวที่ดี ทั้งในเรื่องของรายได้ เงินเก็บสำรอง เครดิตของผู้กู้ เอกสารต่างๆ ที่ใช้ยื่นกู้  จะช่วยให้การขอสินเชื่อกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน อนุมัติผ่านได้ง่ายด้วยครับ