เตรียมตัวซื้อบ้าน เอกสารยื่นกู้บ้าน มีอะไรบ้าง?

เอกสารยื่นกู้บ้าน

เชื่อว่าทุกคนก็อยากจะมีบ้านเป็นของตนเอง ก่อนตัดสินใจซื้อบ้านสักหลังนึง เราควรรู้จักการวางแผนและเตรียมตัวซื้อบ้าน อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป ซึ่งจะต้องเตรียมทั้งเรื่องของรายได้ เงินเก็บสำรอง เครดิตของผู้กู้ และเอกสารต่าง ๆ ที่ธนาคารจะใช้พิจารณาวงเงินสินเชื่อ บทความนี้จะสรุปเอกสารหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ครับ

เอกสารยื่นกู้บ้าน แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ๆ ดังนี้

  1. เอกสารส่วนบุคคล ของผู้กู้หลัก และผู้กู้ร่วม ได้แก่ สำเนาทะเบียนบ้าน, บัตรประชาชน, สำเนาเปลี่ยนชื่อสกุล, สำเนาทะเบียนสมรส เป็นต้น
  2. เอกสารรายได้ของผู้กู้ เช่น สลิปเงินเดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน, Statement ธนาคาร, อื่นๆ เป็นต้น
  3. เอกสารหลักประกัน  เช่น สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด อ.ช.2 (สำหรับซื้อขายคอนโดหรืออาคารชุด), สัญญาจะซื้อจะขาย เป็นต้น

 

ถ้ามีการวางแผนและเตรียมตัวที่ดี การยื่นกู้ซื้อบ้านให้ผ่านฉลุย !! จะไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับ อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ การผ่อนหนี้เงินกู้ซื้อบ้าน จะต้องวางแผนการเงินที่ดี และไม่สร้างหนี้หรือกู้เกินความสามารถในการผ่อนชำระ เพื่อให้การตัดสินใจซื้อและผ่อนบ้านได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ครับ