มอบอำนาจ โอนบ้านและที่ดิน ต้องทำอย่างไร? หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน คืออะไร?

หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน ท.ด.21

มอบอำนาจ โอนบ้านและที่ดิน

หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน เป็นเอกสารสำคัญที่เจ้าของที่ดินทำขึ้นเพื่อมอบให้กับผู้แทน ไปดำเนินการเรื่องการขายให้ โดยการมอบอำนาจโอนที่ดิน จะทำให้ผู้แทนมีสิทธิ์และอำนาจเสมือนกับเจ้าของไปดำเนินการด้วยตนเอง ดังนั้น กรมที่ดินได้ทำแบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจ ท.ด.21 เพื่อรายละเอียดที่ชัดเจนและความถูกต้องของเอกสาร ซึ่งการมอบอำนาจจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
 

เอกสารใช้สำหรับมอบอำนาจโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน มีดังนี้

1. หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21)
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
 
 

” กรณีไถ่ถอนจากจำนอง ผู้มอบอำนาจจะต้องเซ็นต์ชื่อ ให้เหมือนกับเอกสารจำนองที่เคยทำไว้ ณ สำนักงานที่ดินเท่านั้น “

ข้อควรระวังในการทำหนังสือมอบอำนาจที่ดิน

หนังสือ มอบอำนาจที่ดิน เป็นเอกสารที่มอบสิทธิ์และอำนาจให้ตัวแทนทำธุรกรรมแทน ดังนั้นจำเป็นจะต้องรู้จักข้อควรระวังในการทำหนังสือมอบอำนาจที่ดินให้ครบด้วนด้วย ดังนี้

  1. กรอกเครื่องหมายหนังสือสำคัญสำหรับที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น เช่น บ้าน ตึก เรือน ให้ชัดเจน
  2. ระบุเรื่องและอำนาจจัดการให้ชัดเจน มอบอำนาจให้ทำอะไร เช่น ไถ่ถอนจำนอง ซื้อขาย เป็นต้น ถ้ามีเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมก็ให้ระบุไว้ด้วย
  3. ไม่กรอกข้อความให้ต่างลายมือ หรือถ้าใช้พิมพ์ข้อความในแบบฟอร์ม ก็ควรจะพิมพ์ข้อความทั้งหมด ไม่ผสมการเขียนข้อความด้วยลายมือ
  4. ถ้ามีการขูดลบ เพิ่มเติม แก้ไข ขีดฆ่า ให้ระบุว่า ขีดฆ่าตกเติมกี่คำ และผู้มอบอำนาจต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแห่ง
  5. ก่อนกรอกหรือพิมพ์ข้อความครบถ้วน อย่าลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจเพื่อยืนยันว่าถูกต้องตามประสงค์แล้ว หรืออย่าลงชื่อในกระดาษเปล่าซึ่งยังมิได้กรอกข้อความเป็นอันขาด
  6. มีพยานอย่างน้อย 1 คน ถ้าผู้มีอำนาจพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยาน 2 คน โดยพยานต้องเซ็นต์ชื่อ จะพิมพ์ลายนิ้วมือไม่ได้
  7. สำหรับหนังสือมอบอำนาจที่ดินที่ทำในต่างประเทศ ควรให้สถานทูตหรือสถานกงสุลหรือ Notary Public (อ่านว่า โนตารีปับลิก หมายถึง เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่รับสาบานและรับรองเอกสารบางอย่างโดยการลงลายมือชื่อและประทับตรา เพื่อให้เอกสารมีความน่าเชื่อถือและใช้ยืนยันในต่างประเทศได้) รับรองเอกสารด้วย

ที่มา : DDProperty

แบบฟอร์ม ตัวอย่าง หนังสือ มอบอํานาจที่ดิน

 
เมื่อจำเป็นจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ สิ่งสำคัญมากควรศึกษาตัวอย่างการเขียนมอบอำนาจ ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และถูกต้องตามที่สำนักงานที่ดินกำหนดด้วย เพราะถ้าทำไม่ถูกต้อง สำนักงานที่ดินจะต้องให้แก้ไข จะทำให้เสียเวลาในการแก้ไขเอกสารและการเดินทางด้วยครับ