ภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้าน แบบไหนที่ได้สิทธิยกเว้น…?

ภาษีธุรกิจเฉพาะขายบ้าน

ขายบ้านหรือที่ดินต้องรู้ !! นอกจากค่าโอนกรรมสิทธิ์แล้ว การซื้อขายบ้านมีภาษีที่จะต้องจ่าย เช่น ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, ภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือ อากรแสตมป์ ในบทความนี้จะพูดถึง ภาษีธุรกิจเฉพาะ มีเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะนี้ครับ

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นภาษีตามประมวลรัษฏากรประเภทหนึ่ง จัดเก็บจากการประกอบกิจการเฉพาะอย่างแทนภาษีการค้าที่ถูกยกเลิก ภาษีธุรกิจเฉพาะเริ่มใช้บังคับใน พ.ศ. 2535 พร้อมกันกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากำไร ไม่ว่าอสังหาริมทรัพย์นั้นจะได้มาโดยวิธีใดก็ตาม หากถือครองไม่ถึง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่โอนบ้านนั้น จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะอัตรา 3.3% ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินแล้วแต่ว่าราคาใดสูงกว่า

ข้อมูลอ้างอิง : กรมสรรพากร ภาษีธุรกิจเฉพาะ   กรมที่ดิน หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ สิทธิได้รับยกเว้น มีดังนี้

กรณีซื้อขาย

  1. จดทะเบียนขายหรือถือครองอสังหาริมทรัพย์เกิน 5 ปีนับแต่วันที่ได้มา
  2. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฏหมายเกิน 1 ปี นับแต่วันที่ได้มา (กรณีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้มาไม่พร้อมกัน จะต้องเกิน 5 ปี ตามระยะเวลาของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้มาภายหลัง)
  3. การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยมรดก
  4. การขายหรือการถูกเวนคืนตามกฏหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

กรณีโอนกรรมสิทธิ์

  1. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่ บุตรชอบด้วยกฏหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
  2. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ทางมรดกให้แก่ทายาทโดยชอบธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม
  3. การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์ ให้แก่ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล โดยไม่มีค่าตอบแทน
  4. การแลกเปลี่ยนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอสังหาริมทรัพย์กับส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาล โดยไม่มีค่าตอบแทน

 

หลังโฉนดมีกรรมสิทธิ์ 2 ชื่อ ไม่ได้จดทะเบียนสมรส

มีการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านเกิน 1 ปีทั้ง 2 ชื่อ

กรณีนี้จะได้สิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ต้องถือครองเกิน 5 ปีเท่านั้น

แนะนำผู้ซื้อบ้านและที่ดิน หลังจากที่โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเรียบร้อยแล้ว ควรจะย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน หากจำเป็นจะต้องขายและมีการย้ายเข้าทะเบียนบ้านเกินกว่า 1 ปี จะได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% แต่จะเสียเป็นค่าอากรแสตมป์ 0.5% แทน ซึ่งเป็นยอดค่าใช้จ่ายที่ต่างกันค่อนข้างสูง  ตามตัวอย่างนี้ครับ

ตัวอย่าง  ซื้อขายบ้านราคา 5 ล้านบาท คำนวนได้ดังนี้ 

  • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% = 165,000 บาท
  • อากรแสตมป์ 0.5% = 25,000 บาท

ดังนั้น ถ้าได้สิทธิยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ และเสียเป็นค่าอากรแสตมป์แทน จากตัวอย่างจะเห็นได้ชัดว่า เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายโอนกรรมสิทธิ์ส่วนนี้ ได้ถึง 140,000 บาทครับ

 

Good Home Asset รับฝากขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาฯ ทุกประเภท