ขั้นตอนซื้อขายบ้าน โอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง?

โอนบ้านใช้เอกสารอะไรบ้าง

ขั้นตอนซื้อขายบ้าน โอนกรรมสิทธิ์ มีขั้นตอนและการเตรียมตัวอย่างไร

เมื่อผู้ซื้อและผู้ขาย ได้ทำการตกลงราคาซื้อขายบ้านและที่ดิน ตกลงค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จำเป็นจะต้องทราบขั้นตอนและเอกสารต่าง ๆ ที่จะต้องใช้ดำเนินการ จนถึงการโอนกรรมสิทธิ์ เปลี่ยนเจ้าของทรัพย์ โดยจะต้องเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้โอนกรรมสิทธิ์ดังนี้

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีบุคคลทั่วไป

1. โฉนดที่ดิน ฉบับจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ (เตรียมบัตรจริงไปด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด (เตรียมฉบับจริงไปด้วย)
4. หนังสือมอบอำนาจ (ทด.21) กรณีมอบอำนาจ (ไม่สามารถใช้หนังสือมอบอำนาจทั่วไปได้)
5. หนังสือให้ความยินยอมให้ขายที่ดิน (กรณีสมรส)
6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส (ถ้่้ามี)
7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส (ถ้ามี)
8. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
9. สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)

เอกสารโอนกรรมสิทธิ์ กรณีนิติบุคคล

1. โฉนดที่ดินฉบับจริง หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
3. หนังสือบริคณห์สนธิ และวัตถุประสงค์
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
5. รายการจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล
6. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลที่ถือหุ้นในบริษัท
7. รายงานการประชุม
8. บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน และตัวอย่างลายมือชื่อของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

ขั้นตอนซื้อขายบ้านและที่ดิน

ผู้ซื้อ

 1. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย วางเงินมัดจำ 
 2. เตรียมเอกสารและยื่นกู้ธนาคาร
 3. ผลอนุมัติเครดิตผู้กู้ (ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
 4. ธนาคารนัดเข้าประเมินทรัพย์ 
 5. เซ็นต์สัญญาเงินกู้สินเชื่อกับธนาคาร 
 6. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 7. แจ้งธนาคาร ออกแคชเชียร์เช็ค เพื่อชำระเงินให้กับผู้ขาย
 8. เตรียมเงิน คชจ. วันโอนกรรมสิทธิ์, เงินชำระส่วนต่าง (กรณีกู้ได้ไม่เต็มยอด) 

ผู้ขาย

 1. ทำสัญญาจะซื้อจะขาย รับเงินมัดจำ  
 2. ให้สำเนาโฉนดที่ดิน, สัญญาซื้อขายที่ดิน ทด.13 เพื่อยื่นกู้ธนาคาร 
 3. นัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 4. ติดต่อธนาคารที่ติดจำนองโฉนด ขอยอดที่ต้องชำระ และนัดวันโอนกรรมสิทธิ์ 
 5. เตรียมเงิน คชจ. วันโอนกรรมสิทธิ์ 

ขั้นตอนวันโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน

ตรวจสอบกับสำนักงานที่ดินก่อน อาจจะต้องจองคิวล่วงหน้าผ่านระบบ E-QLands (ช่วงโควิดระบาด)

 1. นำเอกสารที่เตรียมไว้ ยื่นเรื่องติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อตรวจสอบเอกสาร และรับคิว
 2. เจ้าหน้าที่เรียก ผู้โอนและผู้รับโอน เซ็นต์เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ 
 3. เจ้าหน้าที่จะประเมินทุนทรัพย์และคำนวณค่าธรรมเนียมโอนต่างๆ เพื่อนำไปชำระที่ฝ่ายการเงิน 
 4. เมื่อชำระค่าธรรมเนียมโอนเรียบร้อย เจ้าหน้าที่จะสลักหลังโฉนดที่ดิน ตามประเภทของนิติกรรมที่ดำเนินการ (ไถ่ถอน, ขาย, จำนอง)  
 5. หลังจากสลักหลังโฉนดที่ดินเรียบร้อยแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องของโฉนดที่ดิน 
 6. กรณีที่ผู้รับโอน ทำการกู้เงินกับธนาคาร หลังโฉนดจะแสดงนิติกรรมจำนองล่าสุด ธนาคารจะเก็บโฉนดฉบับจริงไว้ ผู้รับโอนต้องขอถ่ายเอกสารเก็บไว้ 

บทความนี้ได้สรุปขั้นตอนในการซื้อขาย โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งในแต่ละขั้นตอนจะมีรายละเอียดปลีกย่อยอีก ถ้าจำเป็นจะต้องไปทำนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ก็ควรที่จะศึกษาและเตรียมตัวทั้งในเรื่องของการเตรียมเอกสาร และค่าธรรมเนียมต่างๆ ด้วย ซึ่งโดยทั่วไปนายหน้ามืออาชีพที่ทำเป็นประจำ จะรู้ขั้นตอนต่าง ๆ และเตรียมตัวได้อย่างดีครับ

 

Good Home Asset รับฝากขายบ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาฯ ทุกประเภท