ผู้กู้มีเงินเดือน (รายได้ประจำ)

  • สำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้าน
  •  
  • หนังสือรับรองเงินเดือน (มีอายุ 1 เดือน) ขอให้เตรียมเป็นลำดับสุดท้ายเพราะมีอายุ
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน (ที่เงินเดือนเข้า)
  • สำเนารับรองการหักภาษี (50 ทวิ) จากบริษัท
  • หนังสือการจ่ายภาษี ภงด 91 (ถึงแม้รายได้ไม่ถึงเกณฑ์การเสียภาษี)

 

Enter street adress here. Or any other information you want.